PRAVILNIK O RENTIRANJU UREĐAJA

Preduzeće za trgovinu i usluge iSTYLE STORES d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina broj 4, matični broj 17481720, PIB: 102825661 (u daljem tekstu: „Društvo“ ili „iSTYLE“) dana 12.03.2021. godine donosi sledeći:

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja zamenskih uređaja za korisnike usluga iSTYLE servisa (u daljem tekstu: „Pravilnik“)

Član 1

Ovim Pravilnikom definiše se pojam zamenskog uređaja i regulišu se uslovi dobijanja na korišćenje zamenskog uređaja, način korišćenja zamenskog uređaja, kao i druga pitanja od značaja za davanje zamenskog uređaja na korišćenje korisnicima usluga iSTYLE servisa (u daljem tekstu: „Korisnici“).

PRAVO NA ZAMENSKI UREĐAJ

Član 2

Korisnici koji svoj iPhone ili iPad uređaj (u daljem tekstu: „Uređaj“) ostave na servis u bilo kojem ovlašćenom servisu Društva (u daljem tekstu: „iSTYLE servis“) na teritoriji Republike Srbije imaju pravo iznajmljivanja zamenskog uređaja za vreme trajanja opravke Uređaja, pod posebno povoljnim uslovima bliže propisanim ovim Pravilnikom.

ZAMENSKI UREĐAJ

Član 3

Korisnik koji ostavi svoj Uređaj radi popravke u iSTYLE servisu stiče pravo na iznajmljivanje zamenskog uređaja pod uslovima određenim ovim Pravilnikom (u daljem tekstu: „Zamenski uređaj“).

Korisniku koji se izjasni da želi da se koristi pravom iznajmljivanja Zamenskog uređaja, Društvo prema svojim najboljim mogućnostima i u najkraćim mogućim rokovima obezbeđuje Zamenski uređaj identičnih ili sličnih karakteristika sa Uređajem koji Korisnik ostavlja u servisu, a sve shodno raspoloživosti Zamenskih uređaja.

Zamenski uređaj se predaje Korisniku na korišćenje po zaključenju ugovora o korišćenju zamenskog uređaja.

Cena za iznajmljivanje Zamenskog uređaja iznosi RSD 200,00 po započetom danu korišćenja.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, Korisnici koji su istovremeno i korisnici odnosno kupci iSTYLE Comfort paketa imaju pravo na besplatno korišćenje Zamenskog uređaja za vreme trajanja navedenog paketa.

Član 4

Prilikom predaje Zamenskog uređaja Korisniku, ovlašćeno lice Društva sačinjava zapisnik o preuzimanju Zamenskog uređaja koji obavezno sadrži:

 1. Ime i prezime Korisnika;
 2. Datum preuzimanja Zamenskog uređaja;
 3. Serijski broj Zamenskog uređaja;
 4. Opis postojećih oštećenja na Zamenskom uređaju ukoliko ih ima;
 5. Kontakt telefon i e-mail Korisnika;
 6. Vrednost Zamenskog uređaja i
 7. Svojeručni potpis Korisnika i ovlašćenog lica kod Društva.

NAČIN UPOTREBE ZAMENSKOG UREĐAJA

Član 5

Korisnik je dužan upotrebljavati Zamenski uređaj sa pažnjom dobrog domaćina.

Zamenski uređaj se može upotrebljavati samo u skladu sa njegovom namenom.

U slučaju gubitka ili oštećenja Zamenskog uređaja, Korisnik je dužan da nadoknadi štetu Društvu, bez obzira na to da li je stvar upotrebljavao Korisnik lično, ili neko treće lice kome je on omogućio da upotrebljava Zamenski uređaj.

Po izvršenoj opravci Uređaja Korisnik je dužan da vrati Zamenski uređaj neoštećen, odnosno u istom stanju u kojem ga je dobio na korišćenje.

Prilikom izrade zapisnika o preuzimanju zamenskog uređaja Korisnik ima pravo da iznese primedbe koje se odnose na postojanje vidnog oštećenja na Zamenskom uređaju za koje neće snositi odgovornost po vraćaju istog.

Korisnik ne odgovara ni za oštećenja koju su izazvana redovnom upotrebom Zamenskog uređaja.

Član 6

Prilikom vraćanja Zamenskog uređaja i preuzimanja popravljenog Uređaja ovlašćeno lice kod Društva će izvršiti pregled zamenskog uređaja i potom sačiniti zapisnik o vraćanju istog, koji obavezno sadrži sledeće:

 1. Ime i prezime Korisnika;
 2. Datum vraćanja Zamenskog uređaja.
 3. Serijski broj Zamenskog uređaja;
 4. Opis eventualno novonastalih oštećena na Zamenskom uređaju.
 5. Kontakt telefon i e-mail Korisnika;
 6. Svojeručni potpis Korisnika i ovlašćenog lica kod Društva.

Korisnik je u obavezi da pre vraćanja Zamenskog uređaja obriše podatke iz istog, a ukoliko propusti da to učini, smatraće se da je Korisnik potpisivanjem zapisnika iz prethodnog stava ovog člana voljno dao saglasnost za korišćenje ličnih podataka odnosno saglasnost Društvu da obriše takve podatke iz Zamenskog uređaja.

OŠTEĆENJE ILI GUBITAK ZAMENSKOG UREĐAJA

Član 7

U slučaju delimičnog oštećenja Zamenskog uređaja a koje će biti konstatovano u zapisniku o vraćanju zamenskog uređaja, ovlašćeno lice kod Društva će u skladu sa članom 6 ovog Pravilnika označiti oštećenja a zatim će u roku od narednih 2 dana izvršiti procenu nastalog oštećenja odnosno mogućnost opravke Zamenskog uređaja, o čemu će obavestiti Korisnika.

Društvo će izvršiti popravku oštećenog Zamenskog uređaja ukoliko je takva popravka moguća, a zatim će račun za predmetnu popravku Zamenskog uređaja ispostaviti Korisniku, koji je dužan da nadoknadi troškove popravke Zamenskog uređaja u roku označenom u računu.

U slučaju gubitka ili potpunog oštećenja Zamenskog uređaja na način na koji servisom nije moguće izvršiti opravku i dovesti isti u ispravno stanje, Korisnik je dužan da plati naknadu u iznosu vrednosti Zamenskog uređaja koja je utvrđena u Zapisniku o preuzimanju Zamenskog uređaja u roku od 8 dana od dana konstatovanja potpunog oštećenja odnosno gubitka Zamenskog uređaja.

U slučaju da Korisnik ne isplati naknadu iz stava 2 ili 3 ovog člana Pravilnika, Društvo pored prava na naknadu celokupne štete ima i pravo zadržavanja na Uređaju Korisnika sve dok mu ne bude isplaćeno potraživanje po osnovu delimičnog ili potpunog oštećenja odnosno gubitka Zamenskog uređaja.

Član 8

Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Pravilnik je objavljen 22. marta 2021. godine.