OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI - ELEKTRONSKA POŠTA

1. Osnovne informacije o cilju Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Mi, iStyles Stores d.o.o. Beograd (u daljem tekstu označen kao: „iStyle”) u cilju upućivanja obaveštenja o aktuelnim promocijama, novim proizvodima i novostima iz Apple sveta putem elektronske pošte, prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti primaoca Newsletter-a (u daljem tekstu: “Primalac newsletter-a”). Ovi podaci o ličnosti Primaoca newsletter-a su po pravilu sadržani u elektronskom obliku, ali mogu biti sadržani u pismenom ili drugom obliku.

Dostavljanje ove vrste obaveštenja na Vašu e-mail adresu predstavlja oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe i usluga iz Apple sveta, radi podsticanja prodaje robe i pružanja usluga u iStyle objektima.

Sve podatke o ličnosti Primaoca newsletter-a prikupljamo i obrađujemo u skladu sa načelima obrade kako su ova načela propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) i to načela:

 • Zakonitosti, poštenja i transparentnosti prilikom obrade podataka o ličnosti
 • Ograničenja u odnosu na svrhu obrade podataka o ličnosti
 • Minimizacije podataka o ličnosti
 • Tačnosti podataka o ličnosti
 • Ograničenja čuvanja podataka o ličnosti
 • Integriteta i poverljivosti čuvanja podataka o ličnosti
 • Odgovornosti za postupanje prilikom obrade podataka o ličnosti i primene Zakona.

U skladu sa obavezama iz Zakona i ispunjavajući dužnost rukovaoca Vašim podacima, a u cilju zakonite obrade podataka o ličnosti Primaoca newsletter-a želimo da Vam u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti putem ovog obaveštenja o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje”) ukažemo na obaveze iStyle-a kao i na Vaša prava u pogledu obrade podataka o ličnosti Vas kao Primaoca.

2. Rukovalac podacima o ličnosti

iStyle je rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem Zakonu koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, te u tom svojstvu određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti i odgovoran je za zakonitu obradu Vaših podataka o ličnosti kao Primaoca.

Podaci iStyle-u su kako sledi u daljem tekstu:

 1. Informacije o identitetu

  • Puno poslovno ime iStyle-a glasi: Preduzeće za trgovinu i usluge iStyle Stores d.o.o. Beograd (Novi Beograd)
  • Matični broj iStyle-a je: 17481720
  • PIB iStyle-a je: 102825661
  • Sedište iStyle-a se nalazi na adresi: Bulevar Mihaila Pupina 4, opština Novi Beograd, grad Beograd, Republika Srbija.

 2. Kontakt podaci

3. Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

iStyle prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu upućivanja obaveštenja o aktuelnim promocijama, novim proizvodima i novostima iz Apple sveta putem elektronske pošte.

4. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

iStyle prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu važećih propisa radi ispunjenja napred navedene svrhe iz tačke 3. Obaveštenja.

 1. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

  iStyle vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti Primaoca newsletter-a na osnovu Vašeg pristanka saglasno propisima kako su isti navedeni u nastavku Obaveštenja, i to:

  • Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) (u daljem tekstu: „Zakon o oglašavanju“),

  • Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), i

  • Zakon.

 2. Vrste podataka o ličnosti i pravni osnov za njihovo prikupljanje i obradu od strane iStyle

  Radi preglednosti, u nastavku Obaveštenja ukazujemo na pregled svih vrsta Vaših podataka o ličnosti i pravnim osnovom za njihovo prikupljanje i obradu od strane iStyle.

  • Prezime i ime

   Prikupljanje i obrada Vašeg prezimena i imena se preduzima u svrhu ostvarenja uspešne komunikacije između iStyle-a kao pružaoca obaveštenja o aktuelnim promocijama, novim proizvodima i novostima iz Apple sveta putem elektronske pošte, sa jedne strane, i Vas kao Primaoca newsletter-a, sa druge strane, pri čemu je unošenje Vašeg prezimena i imena predstavlja samo mogućnost, a ne i obavezu, te se prikupljanje i obrada Vašeg prezimena i imena zasniva na Vašem pristanku, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) Zakona, kao i u skladu sa članom 62. Zakona o oglašavanju i člana 38. Zakona o zaštiti potrošača.

  • E-mail adresa

   Prikupljanje i obrada podataka o Vašoj e-mail adresi predstavlja neophodan uslov za ostvarenje svrhe obrade Vaših podataka o ličnosti iz tačke 3. ovog Obaveštenja, te se prikupljanje i obrada ovih podataka vrši na osnovu Vašeg pristanka, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) Zakonam, kao i u skladu sa članom 62. Zakona o oglašavanju i člana 38. Zakona o zaštiti potrošača.

5. Način prikupljanja Vaših podataka

Podatke o ličnosti iz tačke 4. ovog Obaveštenja iStyle prikuplja neposredno od lica na koje se ovi podaci o ličnosti odnose i to od Primaoca newsletter-a putem elektronske forme koja je postavljena na zvaničnoj internet stranici iStyle.

6. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja za koju se podaci obrađuju, a najduže 30 dana od dana odjave sa naše newsletter liste.

7. Kategorije primalaca Vaših podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će biti predmet obrade od strane za to ovlašćenih lica iStyle-a, a izuzetno mogu biti otkriveni i sledećim kategorijama primalaca, i to:

 • privrednim društvima koja čine grupu privrednih subjekata u okviru koje posluje iStyle, u skladu sa Zakonom i propisima kojima su regulisani privredni subjekti;

 • drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup Vašim podacima o ličnosti.

8. Vaša prava povodom obrade podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona informišemo Vas da imate sledeća prava povodom obrade podataka o ličnosti, i to:

 1. Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti

  Ovo pravo možete ostvariti ukoliko su Vam potrebne informacije:

  • o tome da li iStyle obrađuje Vaše podatke o ličnosti,
  • o svrsi obrade,
  • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju,
  • o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
  • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
  • o postojanju prava da se od iStyle-a zahteva ispravka ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava na ograničenje i prava na prigovor na obradu;
  • o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu označen kao: „Poverenik“);
  • o odgovarajućim merama zaštite ukoliko se Vaši podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

 2. Pravo na ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti

  Ovo pravo podrazumeva da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno, da se Vaši nepotpuni podaci o ličnosti dopune.

 3. Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti

  Ovo pravo možete ostvariti pod uslovom da Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju su prikupljeni i obrađivani.

 4. Pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti

  Ovo pravo možete ostvariti u sledećim situacijama, i to:

  • ukoliko osporavate tačnost Vaših podataka o ličnosti, i to u roku koji omogućava iStyle-u proveru tačnosti podataka o ličnosti; i

  • ukoliko iStyle više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade iz tačke 3. Obaveštenja, ali ste Vaše podatke o ličnosti zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

  Ukoliko obrada Vaših podataka o ličnosti bude ograničena, ti podaci se mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

  Pre nego što ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti prestane da važi, iStyle će Vas informisati o prestanku tog ograničenja.

 5. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti

  Ovo pravo Vam omogućava da primite od iStyle-a sopstvene podatke o ličnosti koji se obrađuju automatizovano, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane iStyle-a. Ovo pravo podrazumeva i da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane iStyle-a, ako je to tehnički izvodljivo.

 6. Pravo na prigovor

  iStyle Vas upoznaje sa pravom na podnošenja prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti putem ovog Obaveštenja prilikom uspostavljanja prve komunikacije sa Vama kao Primaocem newsletter-a, koji možete da podnesete iStyle-u u skladu sa tačkom 9. (ii) ovog Obaveštenja, te ovo pravo možete ostvariti u svakom trenutku, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

  U tom slučaju, iStyle je dužan da prekine sa obradom Vaših podataka o ličnosti, te se Vaši podaci o ličnosti ne mogu dalje obrađivati u svrhu direktnog oglašavanja.

 7. Pravo da podnesete pritužbu Povereniku

  U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda, ovo pravo možete ostvariti ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona.

 8. Pravo da zahtevate kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade

  Ovo pravo možete da ostvarite bez plaćanja naknade, osim ukoliko zahtevate da iStyle izradi dodatne kopije kada je iStyle ovlašćen da zahteva naknadu nužnih troškova prouzrokovanih takvih zahtevom.

  Ukoliko zahtev za kopiju dostavite elektronskim putem, informacije će Vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje.

9. Način ostvarivanja Vaših prava

Sva prava navedena u tački 8. ovog Obaveštenja, osim prava na podnošenje pritužbe Povereniku, možete ostvariti podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava (u daljem tekstu označen kao: „Zahtev“) i/ili podnošenjem prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti iz tačke 8. f) ovog Obaveštenja (u daljem tekstu: „Prigovor“) u svemu kako sledi u nastavku teksta.

 1. Ostvarivanje prava na osnovu Zahteva

  Zahtev možete dostaviti na adresu iStyle-a: Bulevar Mihaila Pupina 4, opština Novi Beograd, grad Beograd, Republika Srbija ili na e-mail adresu: office@istyle.rs

  iStyle je dužan da Vam pruži informacije o postupanju po Vašem Zahtevu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj Zahteva, a u kom slučaju ćete o takvom produženju biti blagovremeno obavešteni.

  U cilju zaštite osnovnih prava i sloboda, možete ostvarivati i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku, čiji su kontakt podaci:


 2. Ostvarivanje prava na osnovu Prigovora

  Prigovor možete dostaviti na adresu iStyle-a: Bulevar Mihaila Pupina 4, opština Novi Beograd, grad Beograd, Republika Srbija ili na e-mail adresu: office@istyle.rs

10. Prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije

iStyle predstavlja deo grupe privrednih subjekata u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima su regulisani privredni subjekti i može vršiti prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije u skladu sa Zakonom, pri čemu se prenos vrši u skladu sa svrhom iz tačke 3. Obaveštenja u druge države i/ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

 • koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;

 • za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;

 • sa kojima Republika Srbija ima zaključene međunarodne sporazume o prenosu podataka o ličnosti; i

 • koje se nalaze na listi koju utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu kriterijuma i pravila propisanih Zakonom i koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

11. Posebne mere zaštite podataka o ličnosti Primaoca

U skladu sa Zakonom, iStyle je preduzeo odgovorajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigli odgovorajući nivoi bezbednosti u odnosu na rizike u postupku prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti.

 1. Kontrola elektronskog pristupa podacima

  Imajući u vidu da iStyle podatke o ličnosti Primaoca po pravilu čuva i preduzima druge radnje obrade u elektronskom obliku, elektronski pristup Vašim podacima o ličnosti koji se čuvaju na računarima imaju samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama, a naročito lica koja neposredno rade na pripremi iStyle newsletter-a i samo u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju.

  Elektronski pristup Vašim podacima o ličnosti je dodatno zaštićen kontrolom pristupa evidencijama na računaru samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja i koja je osmišljena u saglasnosti sa važećim standardima i preporukama koji se odnose na formiranje lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine i sl.).

 2. Ograničenje fizičkog pristupa

  Poslovne prostorije u kojima se nalaze računari u kojima se nalaze evidencije i čuvaju Vaši podaci o ličnosti takođe podležu ograničenju pristupa, te su dostupne samo licima ovlašćenim za pristup Vašim podacima o ličnosti u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje njihovog posla.

12. Obrada u druge svrhe

Ukoliko nameravamo da Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, dužni smo da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i u ovom Obaveštenju.